info@ozkyjatickehracky.sk +421 905 896 680

Na základe našej žiadosti, kde sme podrobne zdokladovali históriu výroby kyjatických hračiek, vrátane dobových dokumentov, nám Úrad priemyselného vlastníctva 16. 9. 2019 udelil Osvedčenie o zápise označenia pôvodu výrobku. Na základe tohto osvedčenia sa kyjatické hračky môžu vyrábať pod svojím pôvodným názvom len vo vymedzenej zemepisnej oblasti, ktorou je Gemersko – malohontský región. Vyrábať sa môžu len podľa pôvodných technologických postupov popísaných v tomto osvedčení.